ราชกิจจาฯ ประกาศ เลื่อน มังกร ยนต์ตระกูล เป็นสส.แทน เสรีพิศุทธ์ - khaofesbuk.com

Monday, September 4, 2023

เมื่อวันที่ 4 กันยายน เว็บไชต์ราชกิจจานุเษกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้ประกาศให้ พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทย ลำดับที่ ๑ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น

บัดนี้ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

เลื่อน มังกร ยนต์ตระกูล เป็นสส.แทน”เสรีพิศุทธ์ ประกาศลง ราชกิจจาฯ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทย เลื่อนขึ้นมาเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

นายมังกร ยนต์ตระกูล ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ลำดับที่ ๒ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ วั

นมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ราชกิจจาฯ ประกาศ เลื่อน มังกร ยนต์ตระกูล เป็นสส.แทน เสรีพิศุทธ์