ที่ประชุมมีมติ หาที่ตั้งใหม่ อุเทนถวาย - khaofesbuk.com

Thursday, November 16, 2023

วันที่ 16 พฤศจิกายน นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการยุติข้อพิพาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (มทร.ตะวันออก) วิทยาเขตอุเทนถวาย นำโดย อธิการบดี นายกสมาคมศิษย์เก่า และนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สวทช.

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาว สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.กระทรวง อว. ได้รับมอบหมายจากนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวง อว.ให้เตรียมการต้อนรับและอำนวยการสะดวก แก่กลุ่มนักศึกษา มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กว่า 100 คน ที่เดินทางมากระทรวง อว. เพื่อปักหลักรอฟังสรุปผลการประชุมหาทางออกสำหรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น พร้อมถือป้ายแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ยึดมั่นในจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการย้ายพื้นที่ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ออกจากพื้นที่เดิม ขณะที่มีนายพัลลภ ไพฑูรย์บัวทอง ผอ.สำนักงานเขตพญาไท และพ.ต.อ.เอกภพ ตันประยูร รอง ผบก.น.1 (นครบาล1-2) มาสังเกตการณ์และดูแลความปลอดภัย โดยบรรยากาศการชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ปราศจากความรุนแรง และอยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้สิทธิ เสรีภาพ บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน

หลังการประชุม นายเพิ่มสุข แถลงว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่าง มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกระทรวง อว. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาด้านวิชาชีพการช่าง ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะทักษะด้านการช่างสมัยใหม่ โดยคณะทำงานฯ มีข้อเสนอแนะให้วางแผนแนวทางในการพัฒนา มทร.ตะวันออก โดยทั้งสองสถาบันประสานความร่วมมือกันในมิติต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นสถาบันหลักทางการช่างและการก่อสร้างของประเทศ และพัฒนาพื้นที่ปัจจุบันให้รักษาอัตลักษณ์ของอุเทนถวายฯ ไว้ สำหรับเป็นที่สักการะบูชา เป็นที่พึ่งทางใจ ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

รวมทั้งให้ มทร.ตะวันออก พิจารณาจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมด้านต่างๆ สำหรับจัดทำโครงการ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวายใหม่ ที่มีศักยภาพเชิงพื้นที่ และวางระบบการจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศ

ในด้านตัวแทนนักศึกษาที่มีข้อกังวลในเรื่องผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายของนักศึกษาหากมีการย้ายพื้นที่ทันที ประเด็นนี้นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวง อว. ได้มอบนโยบายให้ดูแลจนกว่านักศึกษาปัจจุบันจะจบการศึกษาตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร ตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยคณะทำงานฯ จะนำข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันที่มีอยู่ไปวางแผนเพื่อประกอบการพิจารณาไม่ให้ส่งผลกระทบด้านการเรียนและหาพื้นที่ใหม่ที่เหมาะสม มีการคมนาคมที่สะดวกต่อไป นายเพิ่มสุข กล่าว

นอกจากนั้น ในการหารือดังกล่าวได้มีการนำเสนอทางออกอีกหลายแนวทาง ซึ่งคณะทำงานฯ ชุดนี้ จะนำไปหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่เหมาะสมอันจะนำไปสู่การทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) และทำงานร่วมกันในรูปแบบแซนด์บ็อกส์โดยให้ มทร.ตะวันออก และ จุฬาลงกรณ์ฯ ร่วมมือกันมานำเสนอคณะทำงานในการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมมีมติ หาที่ตั้งใหม่ อุเทนถวาย