เฮทั้งประเทศ การไฟฟ้านครหลวง แจ้งลดค่าไฟฟ้า - khaofesbuk.com

Sunday, October 15, 2023

วันนี้ 14 ตุลาคม66 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ตอบรับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เห็นชอบปรับลดค่า Ft ในช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม 2566 เป็นอัตรา 20.48 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ 3.99 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชน

สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้ารอบเดือนกันยายน 2566

ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งได้ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้ว MEA จะคืนเงินส่วนต่างค่า Ft ของเดือนกันยายน ไปหักลดค่าไฟฟ้าในรอบบิลเดือนตุลาคมนี้ต่อไป

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ชำระค่าไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม เป็นต้นไป MEA จะปรับยอดชำระด้วยค่า Ft ใหม่ ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า

เฮทั้งประเทศ การไฟฟ้านครหลวง แจ้งลดค่าไฟฟ้า