ประกาศสำนักนายกฯ ตั้ง 3 ปลัดกระทรวงใหม่ คลัง-แรงงาน-พลังงาน - khaofesbuk.com

Tuesday, October 3, 2023

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นายลวรณ แสงสนิท พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมจัดหางาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงพลังงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566

ประกาศสำนักนายกฯ ตั้ง 3 ปลัดกระทรวงใหม่ คลัง-แรงงาน-พลังงาน