ส่องเงินเดือนพนักงานบิ๊กซี อัปเดต 2566 - khaofesbuk.com

Sunday, October 22, 2023

เงินเดือนหรือค่าตอบแทนพนักงานในบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือที่หลาย ๆ คนเรียกกันว่า บิ๊กซี (Big C) มีอัตราที่แตกต่างในแต่ละตำแหน่ง เนื่องด้วยค่าตอบแทนจะขึ้นอยู่กับขอบเขตของเนื้องาน ประเภทของงาน รวมไปถึงยังสอดคล้องกับทักษะความสามารถในการทำงานของพนักงานในตำแหน่งงานนั้น ๆ อีกด้วย โดยฐานอัตราเงินเดือนจะเริ่มต้นที่ 10,000 บาทขึ้นไป/เดือน ไม่รวมค่าตอบแทนในส่วนอื่น ๆ ที่อาจจะได้รับเพิ่มเติมในแต่ละเดือน (พนักงาน Part-time และ Full Time)

1. พนักงานจัดเรียงสินค้า

พนักงานจัดเรียงสินค้ามีหน้าที่รับผิดชอบคือ การเติมสินค้า การรักษามาตรฐานของ Plan-O-Gram การตรวจสอบและติดป้ายราคาสินค้า การตรวจนับสินค้าที่สั่งซื้อ และ RTV ทำความสะอาด Fixture และสินค้า รวมไปถึงการให้บริการลูกค้า

คุณสมบัติ

เพศชายและหญิง

วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป – ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

สามารถทำงานเป็นกะได

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 10,000 – 12,000 บาท

2. พนักงานแคชเชียร์ พนักงานแคชเชียร์จะต้องรับผิดชอบในด้านการรับชำระสินค้าและบริการลูกค้า การรักษาทรัพย์สิน และควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนที่รับผิดชอบ รวมถึงยังต้องรักษามาตรฐานการให้บริการ

คุณสมบัติ

เพศชายและหญิง

สามารถทำงานเป็นกะได้

มีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 10,000 – 12,000 บาท 3. พนักงานจัดเรียงสินค้าและแคชเชียร์

สำหรับตำแหน่งงานจัดเรียงสินค้าและการดูแลแคชเชียร์ มีขอบเขตงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขาย การจัดเรียงสินค้าและเติมสินค้า รวมถึงให้บริการลูกค้า โดยลักษณะเนื้องานเหล่านี้จะทำงานอยู่ภายใต้แผนกครัวร้อน แผนกหมู/เนื้อ/ไก่ แผนกจัดเรียงสินค้า แผนก New Business ขับรถ แผนกInventory แผนกแคชเชียร์ แผนกบริการลูกค้า

คุณสมบัติ

เพศชายและหญิง

อายุ 18 ปีขึ้นไป

สามารถทำงานเป็นกะได้

มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน มีความอดทน และซื่อสัตย์

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกัน 4. พนักงานบริการลูกค้าและแคชเชียร์

ตำแหน่งงานบริการลูกค้าและแคชเชียร์ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการรับชำระสินค้าและบริการลูกค้า รักษาทรัพย์สิน และควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนที่รับผิดชอบ รับผิดชอบในด้านการบริการลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการบริการ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงรับผิดชอบงานขายสินค้า การแลกซื้อ การแลกฟรี

คุณสมบัติ

เพศชาย หรือหญิง อายุ 18 – 45 ปี

วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป – ระดับปริญญาตรี

สามารถทำงานเป็นกะได้

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 10,000 – 12,000 บาท

5. Kitchen Staff

ตำแหน่งงาน Kitchen Staff จำเป็นต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแปรรูปและการทำอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ดูแลเรื่องการใช้เครื่องมือเฉพาะทางได้อย่างถูกต้อง รวมถึงดำเนินการจัดเรียงและตัดแต่งสินค้านำเข้าได้อย่างสวยงามตามมาตรฐาน

คุณสมบัติ

อายุ 22 ปีขั้นไป

วุฒิการศึกษาระดับริญญาตรีขึ้นไป

มีทักษะการจัดเรียงและตัดแต่งสินค้านำเข้าได้อย่างสวยงามตามมาตรฐาน

มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับสินค้านำเข้าในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย

มีความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปและการทำอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

สามารถใช้เครื่องมือเฉพาะทางได้อย่างถูกต้องและชำนาญ

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 14,000 – 18,000 บาท

6. พนักงานประจำแผนกอาหารสด (หมู เนื้อ ไก่)

พนักงานประจำแผนกอาหารสด ทั้งหมู เนื้อ และไก่ มีรายละเอียดงาน ดังนี้

ตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพและลักษณะพิเศษเฉพาะ

จัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ควบคุมการสูญเสีย จัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ

ตัดแต่งสินค้า บรรจุหีบห่อ จัดเตรียมสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ดำเนินการขาย ให้บริการลูกค้า และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ

ตรวจสอบราคาให้ถูกต้อง ควบคุมคุณภาพความสะอาดของสินค้า

รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเครื่องมือ อุปกรณ์ และพื้นที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

อายุ 20-35 ปี ไม่จำกัดเพศ

วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

เป็นผู้มีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

มีประสบการณ์โดยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 10,000 – 12,000 บาท

7. พนักงานแผนกผัก ผลไม้

พนักงานประจำแผนกอาหารผักและผลไม้ มีรายละเอียดงาน ดังนี้

ตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพและลักษณะพิเศษเฉพาะ

จัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ควบคุมการสูญเสีย และคัดแยกสินค้าที่ขาดคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน

ตัดแต่งสินค้า บรรจุหีบห่อ จัดเตรียมสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ดำเนินการขาย ให้บริการลูกค้า และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ

ตรวจสอบราคาให้ถูกต้อง ควบคุมคุณภาพความสะอาดของสินค้า และจัดทำเอกสารต่าง ๆ

รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเครื่องมือ อุปกรณ์ และพื้นที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

อายุ 20-35 ปี ไม่จำกัดเพศ

วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

เป็นผู้มีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 10,000 – 12,000 บาท

8. พนักงานแผนกอาหารทะเล

พนักงานแผลกอาหารทะเล มีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกับการทำงานในแผนกผักและผลไม้ โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้

ตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพและลักษณะพิเศษเฉพาะ

จัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ควบคุมการสูญเสีย และคัดแยกสินค้าที่ขาดคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน

ตัดแต่งสินค้า บรรจุหีบห่อ จัดเตรียมสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ดำเนินการขาย ให้บริการลูกค้า และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ

ตรวจสอบราคาให้ถูกต้อง ควบคุมคุณภาพความสะอาดของสินค้า และจัดทำเอกสารต่าง ๆ

รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเครื่องมือ อุปกรณ์ และพื้นที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

เพศชายและหญิง

อายุ 20-35 ปี ไม่จำกัดเพศ

วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

เป็นผู้มีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 10,000 – 12,000 บาท

9. ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด

ตำแหน่งงานผู้จัดการฝ่ายอาหารสดจำเป็นต้องรับผิดชอบรายละเอียดงาน ดังนี้

การบริหารจัดการยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ในแต่ละเดือน

ผลักดันการขายสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้มีผลกำไรสูงสุด

ลดหรือควบคุมอัตราการขาดสต็อกให้เหลือน้อยที่สุด

ควบคุมยอด Shrinkageและการ Adjust Code ต่าง ๆ ให้ต่ำกว่าเป้าหมายตามที่บริษัทฯ กำหนด

ติดตามการตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งทำการเคลมสินค้าที่มีปัญหาด้านคุณภาพ

ตรวจสอบ Ordering & Production Plan & Recipe เพื่อให้มีสินค้าครบและเพียงพอในการบริการลูกค้า

ดำเนินการระบบ ASR ให้มีประสิทธิภาพสูงสูด

ทำการจัดเก็บ Plan o gram Data ให้ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด

ทำการปรับปรุงสต็อคสินค้าในระบบให้ตรงกับสินค้าจริง

วางแผนและติดตามสินค้า Promotion และเทศกาลให้มีสินค้าเพียงพอในการบริการลูกค้า

ควบคุม DOH สินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด

ควบคุมและรักษามาตรฐานการจัดเก็บสินค้าตามระบบ FIFO (First in First Out)

ตรวจสอบขั้นตอนการตรวจนับสต็อดสินค้าประจำงวดอย่างมีประสิทธิภาพ

ปฏิบัติงาน Food Safety / GMP ให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทฯ กำหนด

ตรวจสอบ มาตรฐาน Cool Room ตามที่ GMP กำหนด

ต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามหลัก Property Management ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ฝึกอบรมพนักงานและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลด Turn Over ในระดับพนักงาน

สร้างการบริการที่ดีให้กับลูกค้าโดยการ Smile & Wai

ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องการปฏิบัติงาน ระเบียบวินัย

ควบคุมมาตรฐานให้ได้ตามมาตรฐานของ Store Audit / Internal Audit / Fresh Food Audit / GMP Audit / Mystery Shopper

วางแผนในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายของ Operation Goal

รับผิดชอบการเป็น Duty Manager และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

เพศชายและหญิง

อายุ 28 ขึ้นไป

มีประสบการณ์งานด้านสินค้าอาหารสด สินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าทั่วไปจากธุรกิจค้าปลีก หรือประเภทธุรกิจใกล้เคียง อย่างน้อย 5 ปี

มีประสบการณ์งานระดับบริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

มีภาวะความเป็นผู้นำ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

มีทัศนคติที่ดี และรักในงานบริการ

มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 10,000 – 12,000 บาท 10. พนักงานแผนกเบเกอรี่

พนักงานแผนกเบเกอรี่มีรายละเอียดงาน ดังนี้

ควบคุมสต๊อคสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน และการทำความสะอาด

เตรียมส่วนผสม ชั่งน้ำหนักส่วนผสมในการผลิตสินค้าแต่ละประเภท

ควบคุมการสูญเสีย และจัดทำรายงานเอกสารต่าง ๆ

ดำเนินการผลิตสินค้าในแต่ละประเภทตามวิธีการมาตรฐานของบริษัทฯ และระบบ GMP

ตัดแต่ง ตกแต่ง บรรจุหีบห่อ สินค้าแต่ละประเภท

จัดเรียงสินค้าหน้าร้าน เติมสินค้า ตรวจสอบราคาให้ถูกต้อง

ดำเนินการขาย บริการลูกค้า และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

เก็บสินค้าที่หมดอายุ หรือเสียหายออกจากพื้นที่ขาย

ดูแลรักษาเตาอบ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

เพศชายและหญิง

อายุ 20-35 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป

เป็นผู้มีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 10,000 – 12,000 บาท

ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

ตำแหน่งงานช่างซ่อมบำรุงอาคารมีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่

ควบคุมดูแลระบบและอุปกรณ์ภายในสำนักงาน

ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน

จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย

บันทึกการใช้สาธารณูปโภคของอาคาร และเครื่องจักรหรืองานระบบประกอบอาคาร

งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศชาย

อายุ 22 ขึ้นไป

วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ช่างอาคารอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความขยัน อดทน และรักการบริการ

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 12,000 – 18,000 บาท

Trainer

ตำแหน่งงาน Trainer จะรับผิดชอบในส่วนของ Training & Re Training พนักงาน Audit Product & Service & Standard การจัดการพัฒนา New Product การจัดขาย Product ให้กลุ่มลูกค้าภายนอก รวมถึงให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือกลุ่มลุกค้าแฟรนไชส์

คุณสมบัติ

เพศชายและหญิง

อายุ 25 – 40 ปี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Food Science ,Apply Food Science or food relevant

หากการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ด้าน Audit มากกว่า 5 ปี

มีความรู้ด้านกาแฟ

มีประสบการณ์ด้านการ Training

มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ Ms.Word

มีความชำนาญด้านการใช้ Ms.PPT

สามารถทำงานในวันหยุดเสาร์/อาทิตย์/นขัตฤกษ์ (กรณีจัดกิจกรรมพิเศษและ Audit/Training เร่งด่วน)

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 25,000 – 35,000 บาท

ส่องเงินเดือนพนักงานบิ๊กซี อัปเดต 2566