คู่กรณี ‘ปังชาลูกไก่ทอง’ ทิ้งสิ่งนี้ไว้ไม่เอากลับ - khaofesbuk.com

Saturday, September 2, 2023

หรือสื่อถึงการไม่รับคำขอโทษ

เปิดวินาทีคู่กรณี ‘ปังชาลูกไก่ทอง’ ทิ้งสิ่งนี้ไว้ไม่เอากลับทั้ง 3 ราย

จากกรณีดราม่าร้านขนม ปังชา ลูกไก่ทอง ออกมาโพสต์ถึงคำว่า “ปังชา” ที่กลายเป็นคำลิขสิทธิ์

และมีการยื่นโนติสอ้างว่าจะฟ้องร้านค้าต่าง ๆ ที่ ใ ช้ คำ ว่ า ปั ง ช า โ ด ย บ า ง ร้ า น ถู ก ยื่ น ฟ้ อ ง ก ว่ า 102 ล้านบาท

ก่อนที่รายการ โหนกระแส จะพา 3 เจ้าของร้านขนมที่มีประเด็นกับร้านต้นเรื่องมาพูดคุย

ซึ่งทาง แก้ม เจ้าของร้านปังชา ก็เปิดใจร่ำไห้ พร้อมขอโทษร้านคู่กรณีที่ทำให้เกิดปัญหา

ร า ย ก า ร โ ห น ก ร ะ แ ส วั น นี้ พูดคุยกรณี ดราม่า “ปังชา” โดยได้เชิญเจ้าของร้านชา

ร้านอาหารของหวานหลายร้าน ที่ได้รับโนติสจากร้าน “ลูกไก่ทอง” กรณีใช้ชื่อ ปังชา

ที่ทางลูกไก่ทองไปจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า บ า ง ร้ า น ถู ก เ รี ย ก ค่ า เ สี ย ห า ย 1 0 2 ล้ า น

บางร้านถูกเอาผิดฐานใช้ภาชนะคล้ายกับที่ทางร้านไปจดลิขสิทธิ์ โดยช่วงท้ายของรายการ

คุ ณ แ ก้ ม เ จ้ า ข อ ง ร้ า น ลู ก ไ ก่ ท อ ง ที่ ต อ น แ ร ก บ อ ก ว่ า ป่ ว ย เ ข้ า โ ร ง พ ย า บ า ล ได้มาร่วมในรายการ

และได้เดินเข้ามากล่าวขอโทษกับทุกคนที่มาร่วมรายการ

คุณแก้ม เจ้าของร้านลูกไก่ทองและปังชา ก ร า บ ข อ โ ท ษ เ จ้ า ข อ ง ร้ า น ข า ย ช า ทั้ง 3 ร้าน

พร้อมยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะทำร้ายใคร ตนตั้งใจจะสร้างแบรนด์เพื่อชื่อเสียงของคนไทย

ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อตัวเองคนเดียว และก่อนจบรายการได้นำกระเช้าดอกไม้ 3 กระเช้ามามอบให้เพื่อขอโทษ

และบอกมีอะไรให้ช่วยก็บอกได้ ยินดีหากจะฟ้องกลับ ส่วนจะให้ชดเชยอะไรหรือไม่ก็ให้บอกมา

ขณะที่ต่อมา รณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ทนายชื่อดัง โพสต์ภาพและข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว

ระบุ “แขกที่รับดอกไม้ขอโทษลืมดอกไม้ไว้ทั้งหมดเลย สงสัยไม่สะดวกเอาขึ้นเครื่อง”

อ่านต่อข่าวทั่วไปข่าวกระแสจัดอันดับแซ่บข่าววันนี้

คู่กรณี ‘ปังชาลูกไก่ทอง’ ทิ้งสิ่งนี้ไว้ไม่เอากลับ