ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลื่อน มังกร ยนต์ตระกูล เป็นสส.แทน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ - khaofesbuk.com

Thursday, September 14, 2023

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้ประกาศให้ พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทย ลำดับที่ ๑ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้นบัดนี้ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร

ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ “พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส” สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทย เลื่อนขึ้นมาเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

นายมังกร ยนต์ตระกูล ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ “พรรคเสรีรวมไทย” ลำดับที่ 2 เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลื่อน มังกร ยนต์ตระกูล เป็นสส.แทน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์