เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีต สส.พรรคภูมิใจไทย ประพฤติตนไม่สมเกียรติ - khaofesbuk.com

Tuesday, August 22, 2023

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม เว็บไซค์ราชกิจานุเษกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่ง นายสำลี รักสุทธี ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ดังนี้

๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย เนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของบุคคลดังกล่าวสิ้นสุดลง นับแต่วันเลือกตั้ง คือ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และตริตาภรณ์มงกุฎไทย เนื่องจาก ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๓ ปี และถูกกำหนดเงื่อนไข คุมประพฤติ ๑ ปี ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดมหาสารคามในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.๔o๖๔/๒๕๖๑

และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.๑๓๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ลักทรัพย์ อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรณีเป็นผู้ประพฤติตนไม่สมเกียรติ ตามข้อ ๗ (๘) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ นายสำลี รักสุทธี เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2565 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้อ่านคำวินิจฉัยโดยมีมติ 6 ต่อ 3 ให้ นายสำลี รักสุทธี พ้นสภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย จากปมขัดคุณสมบัติการเป็นส.ส. เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม ถึงที่สุดในคดีความผิดต่อทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ทำให้นายสำลี มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 ( 10 ) อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 ( 6 ) โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 24 มี.ค.2562

เนื่องจากคดีดังกล่าวมีคำพิพากษาก่อนที่จะมีการสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งนายสาลีย่อมรู้ตัวอยู่แล้วว่า กรณีดังกล่าวเป็นลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่ยังคงลงสมัคร เมื่อศาลมีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของนายสาลีสิ้นสุดแล้ว ให้ถือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเป็นวันที่ตำแหน่ง ส.ส.ว่างลง

เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีต สส.พรรคภูมิใจไทย ประพฤติตนไม่สมเกียรติ