แห่เทียบ ภาพ ‘พิงกี้ สาวิกา’ ใส่หมวกสีดำใบนี้คล้าย ‘ตุ้ย ธีรภัทร์’ - khaofesbuk.com

Friday, August 18, 2023

แห่เทียบ ภาพ ‘พิงกี้ สาวิกา’ ใส่หมวกสีดำใบนี้คล้าย ‘ตุ้ย ธีรภัทร์’

ก่อนหน้านี้มีข่าวลือนางเอกตาคมยุค 90 กับพระเอกมาดเข้ม ยุค Y2K ซุ่บคบอยู่บ้านเดียวกัน

ซึ่งก็ทำเอาหลายๆคนโยงไปที่ นางเอกสาวตาคม “พิ้งกี้สาวิกา” ไว้ไม่ได้ ส่วนฝ่ายชาย

พ ร ะ เ อ ก ม า ด เข้ ม ยุ ค Y2K ต ก ไ ป ที่ ” ตุ้ ย ธี ร ภั ท ร์ ”

ซึ่งก่อนหน้านี้ ชาวเน็ตจับโป๊ะ พิ้งกี้ สาวิกา-ตุ้ย ธีรภัทร์ หลังในเพจ lady_noir_maltese

ได้ออกมาโพสต์คลิปของ ตุ้ย ธีรภัทร์ ขณะที่นอนเล่นอยู่กับน้องหมา แต่งานนี้ทำเอาหลายคนทัก

เป็นเสียงเดียวกันว่าเสียงคนพากย์คุ้นมากๆ คล้ายเสียงของ พิ้งกี้ สาวิกา แม้จะมีการดัดแปลงเสียง

แ ล้ ว ก็ ต า ม ร ว ม ถึ ง “พิ้งกี้สาวิกา-ตุ้ย ธีรภัทร์” ยังนั่งอยู่บนโซฟา ที่คล้ายกันมากๆเลยทีเดียว

ล่าสุดทางด้านผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปเทียบชัดๆหมวก “พิ้งกี้สาวิกา-ตุ้ย ธีรภัทร์”

ที่ เ ห มื อ น กั น เ ป๊ ะ ๆ ท รง โ ล โ ก้ ทรง และสี งานนี้คงไม่เรียกว่าบังเอิญแล้วจ้า

โ ด ย ใ น ค ลิ ป ดั งก ล่ า ว มี ช า ว เ น็ ต จำ น ว น ม า ก เ ข้ า ม า แ ส ด ง ค วามคิดเห็นว่า

ผู้ชายช่วยเหลือผู้หญิงตั้งแต่อยู่ในคุกแล้วแ ล้ ว ป ร ะ กั น ตั ว ใ ห้ เ ค้ าคงรักผู้หญิงมาก,

เราจะรู้ว่าใครอยู่เคียงข้างเรา ก็ตอนที่เราอยู่ในช่วงตกต่ำที่สุด, ขอให้มีความสุขนะพิ้งกี้,

โ ช ค ดี แ ล้ ว ค่ ะ เ วล า ต ก ต่ำ มี ค น ช่ ว ย เ ห ลือ เ ร า ค น นี้ แล ะ ค น จ ริ ง

ข่าวดาราวันนี้ลูกดาราขวัญใจคนไทยข่าวกระแส

แห่เทียบ ภาพ ‘พิงกี้ สาวิกา’ ใส่หมวกสีดำใบนี้คล้าย ‘ตุ้ย ธีรภัทร์’