สส. ก้าวไกล เมินใส่ดราม่า เดินหน้ายื่นร่างกฎหมาย 4 ชุด เข้าสภาฯ - khaofesbuk.com

Friday, August 25, 2023

สส. ก้าวไกล เมินใส่ดราม่า เดินหน้ายื่นร่างกฎหมาย 4 ชุด เข้าสภาฯ

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลโพสต์เมื่อวันศุกร์

ว่าพรรคก้าวไกลขอก้าวเดินสู่การเป็น “ฝ่ายค้านเชิงรุก” ด้วยการยื่นร่างกฎหมาย 4 ชุด ที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทย

ร่างกฎหมาย 4 ชุดดังกล่าว ได้แก่ ชุดร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษี ,ชุดร่างกฎหมายปฏิรูปที่ดิน (ส่วนแรก)

ชุดร่างกฎหมายประมง ,ชุดร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงาน สส. รายนี้ระบุว่า ร่างกฎหมายเหล่านี้เชื่อว่าจะส่ง

ผลให้สังคมไทยมีความเท่าเทียมมากขึ้น เช่น ทำให้การจัดเก็บภาษีที่ดินเป็นธรรมต่อคนทั่วไปมากขึ้น, แก้ไข

ปัญหาที่ดินให้เกษตรกร, อำนวยความสะดวกด้านเอกสารแก่ชาวประมง เรื่อยไปถึงการเพิ่มวันลาคลออด และ

ทำให้การตั้งสหภาพในหรือระหว่างที่ทำงานง่ายขึ้น นายพริษฐ์ อธิบายว่า การเป็นฝ่ายค้านเชิงรุก ไม่ใช่แต่การ

คอยตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเท่านั้น แต่จะต้องนำเสนอกฎหมายหรือผลักดันวาระต่างๆ ที่เคยหาเสียงเอา

ไว้ให้เกิดขึ้นได้จริงผ่านกลไกลของสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตาม การเป็นฝ่ายค้านตามรัฐธรรมนูญ 2560 นั้น

จะต้องไม่มีสมาชิกพรรคอยู่ในคณะรัฐมนตรีหรือเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร แต่ขณะนี้พรรคก้าวไกลมีสมาชิก

เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอยู่ คือ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สส. จ.พิษณุโลก เขต 1 หลายฝ่ายจึง

จับตาดูว่านายปดิพันธ์จะยังอยู่ในตำแหน่งได้อีกนานเพียงใด นายพริษฐ์ โพสต์อีกว่า พรรคก้ าวไกลเคยยื่น

กฎหมายที่หวังว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศไปแล้วหลายฉบับ เช่น ชุดร่างกฎหมายปฏิรูปกองทัพ ชดร่างกฎหมาย

ทลายทุนผูกขาด ชุดร่างกฎหมายกระจายอำนาจ ชุดกฎหมายการป้องกันปัญหาการทุจริต และชุดร่างกฎหมาย

โอบรับความหลากหลาย ด้าน นายศักดินัย นุ่มหนู สส.ตราด กล่าวถึงชุดกฎหมายประมงว่า ในสภาชุดที่แล้ว

ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาปัญหาของชาวประมง จนถึงวันนี้ความเดือดร้อนยังไม่คลี่คลาย จึงจำเป็น

อย่างยิ่งที่ต้องยื่นกฎหมายเข้าไปใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ปัญหาของชาวประมงทั้ง 22 จังหวัดทั่วประเทศได้รับการ

ดูแลแก้ไข โดยในแง่กระบวนการชาวประมง ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในร่างกฎหมายฉบับนี้

นายเซีย กล่าวว่า พรรคก้ า ว ไ ก ล มีความตั้งใจผลักดันกฎหมายที่ได้นำเสนอไว้ต่อประชาชน แม้จะไม่ได้

เป็นรัฐบาล เพื่อให้ชาวแรงงานมีสิทธิในการรวมตัว การเจรจาต่อรอง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีค่าจ้าง

ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ มีชั่วโมงการทำงานน้อยลง และผู้สูงอายุจะมีหลักประกันรายได้อย่างเพียงพอ

โดยกฎหมายเหล่านี้กลุ่มแรงงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอตั้งแต่ต้น และขอยืนยันว่าพรร ค ก้ า ว ไกลจะผลักดัน

อย่างเต็มที่เพื่อทำให้เรื่องเหล่านี้เป็นจริง ด้านเครือข่ายผู้ใช้แรงงานกลุ่มต่างๆ ได้กล่าวสนับสนุนชุดกฎหมาย

คุ้มครองสิทธิแรงงานของพรร ค ก้ า ว ไ กล โดยตัวแทนจากสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ระบุว่า

กฎหมายเดิม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ไม่สอดคล้องกับการจ้างงานในปัจจุบัน

ร่างกฎหมายสหภาพแรงงานที่เสนอในวันนี้จึงมีความสำคัญ โดยมีการพูดถึงประชาธิปไตยในที่ทำงาน

ทำให้คนทำงานมีสิทธิในการรวมตัวเป็นสหภาพ และมีอำนาจในการต่อรอง ขณะที่ตัวแทนกลุ่มแรงงานนอกระบบ

สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.บำนาญถ้วนหน้าของพรรรคก้ าวไกล โดยชี้ว่า เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปัจจุบันไม่เพียงพอ

ต่อการดำรงชีพ ไม่สามารถสร้างความมั่นคงในชีวิต ซึ่งบำนาญถ้วนหน้าของพรรคก้ า ว ไ ก ล จะทำให้ประชาชน

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ส่วนตัวแทนแรงงานจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวสนับสนุนนโยบาย

ลาคลอด 180 วัน ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูสุขภาพของผู้หญิง สอดคล้องกับหลักสากลขององค์การอนามัยโลก (WHO)

ข่าวกระแสข่าวทั่วไปลูกดาราขวัญใจคนไทยดาราซัมเมอร์

สส. ก้าวไกล เมินใส่ดราม่า เดินหน้ายื่นร่างกฎหมาย 4 ชุด เข้าสภาฯ