สาวหอบเงิน 2 ล้าน ไถ่ชีวิตโคกระบือ 106 ตัว เป็นมหาบุญบารมีไปทั้งชาติ เราขอยกบุญให้ท่านที่”สาธุ - khaofesbuk.com

Tuesday, May 2, 2023

การไถ่ชีวิต สั ต ว์ ล้วนแล้วแต่เป็นบุญใหญ่ โดยเฉพาะการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ซึ่งเป็น สั ต ว์ ใหญ่ ถือเป็นชาติที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ หลายคนมักจะเคยเห็น สั ต ว์ เหล่านี้ร้องไห้ น้ำตาไหล เวลากำลังโดนเคลื่อนย้าย เห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้ แต่ก็เกินกำลังที่จะช่วยเหลือเพราะตัวหนึ่งหากต้องการไถ่ชีวิต ก็หลายหมื่น บางตัวราคาเหยียดแสน

ไม่นานมานี้ ผู้ใช้เฟซบุ๊ค Suratchana Khunhan ได้โพสต์เงินปึกใหญ่ก้อนโต จำนวนกว่า 2 ล้านบ าท

ที่เตรียมนำไปวัดเพื่อไถ่ชีวิตวัวจำนวนกว่า 1O6 ตัว เป็นปฐมฤกษ์ ในโครงการ “ปิดโรงเปิดคอกอภัยทาน” ของพระอาจารย์น้ำ ฌานรตะ มุนีดาบส มหากุศลครั้งนี้จะระบือทั่วสามแดนโลกธาตุมหาโมทนากับทุกท่าน ทุกคณะ ทุกสายบุญพรใดที่ประเสริฐจงบังเกิดกับทุกท่าน จนกว่าจะเข้าสู่แดนพระนิพพานเทอญ” เธอได้โพสต์บอกรายละเอียดต่าง ๆ เรื่องเงินว่า

“มหาบุญใหญ่ไถ่ชีวิตโค 1O6 ตัว สำเร็จดีงาม โครงการปิดโรงเปิดคอกอภั ยทานฌานรโต วันนี้คณะพระอาจารย์น้ำ ฌานรตะ มุนีดาบส ได้นำปัจจัยที่สาธุชนร่วมบุญมาไปไ ถ่ชีวิตวัว ทั้ง 1O6 ตัว รวมเป็นเงิ น 2,339,5OO บ าท (รวมรถขนหญ้า)

นับได้ว่า…เป็นปฐมฤกษ์ที่งดงามของ “คอกอภัยทานฌานรโต” เป็นมหาบุญมหาบารมีที่สำเร็จอย่างน่าอัศจจรย์ภายในระยะเวลา 2 วัน ยอดปัจจัยสมทบเข้ามา แบบรวดเร็ว และมหาศาลกว่า 3 ล้าน

โดยสรุปมีค่าใช้จ่ายดังนี้…ค่าวัว 1O6 ตัว = 2,O39,5OO ค่ารถบรรทุกหญ้า = 3OO,OOO ค่าทำโรงวัวคอกอภัยทาน = 1,OOO,OOO ค่าหญ้า/หัวอาหารวันละ = 6,OOO

การไถ่ชีวิตมากมายขนาดนี้นับว่าเกิดขึ้นได้ยากแต่ทุกอย่างก็จะสำเร็จไม่ได้ หากปราศจากการร่วมแรงร่วมใจกันของคณะสายบุญต่างๆโดยมี “คณะพระอาจารย์น้ำ ฌานรตะ มุนีดาบส” และ “คณะไพบูลย์พูนสุข” พร้อมคณะสายบุญอีกมากมายที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนาม มาร่วมด้วยช่วยกันให้มหาบุญใหญ่ในครั้งนี้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ใจ หากเพื่อนๆ ได้มีโอกาสไถ่ชีวิตโค แม้เพียงช่วยสมทบทุนก็ตาม ให้อธิษฐานดังนี้ คำอธิษฐาน

ข้าพเจ้าชื่อ……….สกุล……….เกิดวันที่……….เดือน……….พ.ศ………..อายุ………. วันนี้ข้าพเจ้าตั้งจิตเป็นมหากุศลในการปลดปล่อยชีวิต สั ต ว์ เป็นทาน คือปล่อย…. จำนวนรวม……ตัว ขอบุญที่ได้กระทำการร่วมปล่อยชีวิต สั ต ว์ เหล่านี้ ขอให้เจ้ากรรมนายเวร ได้โปรดโมทนาและโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า และท่านพญายมราชได้โปรดโมทนาบุญและเป็นสักขีพยานบุญในแก่ข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด และ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยส่งผล ให้ข้าพเจ้าได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ปลอดภัยจาก โ ร ค ระบาด โ ร ค ร้ายแรง โ ร ค ชรา โ ร ค เรื้อรัง ที่จะทำให้เกิดทุกขเวทนาแก่ร่างกายและจิตใจ หากมีวิบากกรรมใดที่จะ มาตัดรอนชีวิต และร่างกายข้าพเจ้าก่อนอายุขัย ขอผลบุญนี้จงรักษาข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดผ่านพ้นวิบากกรรมใดๆ ไปอย่างราบรื่น รวดเร็วและง่ายดายในฉับพลันทันที และขอบุญนี้จงจัดสรรให้อายุขัยของข้าพเจ้าเหมาะสม แก่กายสังขาร

โดยให้สามารถมีชีวิตดำรงอยู่ด้วยสุขภาพกายใจแข็งแรง ไม่ต้องเป็นภาระแก่บุคคลอื่น หากแม้เมื่อถึง คราวอายุขัยที่จะต้องดับสิ้นไป ก็ขอให้บุญนี้จงเข้ามาประคับประครองกายใจนี้ ให้สามารถละสังขารดับชีวิตใน ภพชาตินี้ ด้วยอาการสงบ ไม่ ทุ ก ข์ ร้อน ไม่เป็นกังวล และไม่ต้องทน ทุ ก ข์ ด้วยการเจ็บ ป่ ว ย เรื้อรังใดๆ ขอบุญทั้งหมด จงมารวมตัว ส่งผลดลบันดาล ให้ข้าพเจ้าละอัตภาพร่างกายในบั้นปลาย อย่างมีความสุข สงบ เข้าถึงสุคติภูมิเป็น ที่ไป สัจจะ สัจจัง อธิษฐานมิ ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าเป็นจริงทุกประการ สาธุ นิพพานะปัจจะโยโหตุ ขอให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

สาวหอบเงิน 2 ล้าน ไถ่ชีวิตโคกระบือ 106 ตัว เป็นมหาบุญบารมีไปทั้งชาติ เราขอยกบุญให้ท่านที่”สาธุ